அட்ட திரிம்சத் உபசாரங்கள்

அட்ட திரிம்சத் உபசாரங்கள் என்பவை இந்து சமயக் கடவுளுக்கு செய்யப்படும் முப்பத்து எட்டு உபசார முறைகளைக் குறிப்பதாகும். இவ்வுபசார முறையானது அஷ்ட த்ரிம்சத் உபசாரா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.[1]

 1. ஆஸனம்
 2. ஆவாஹனம்
 3. உபஸ்த்திதி
 4. ஸாந்நித்யம்
 5. ஆபிமுக்யம்
 6. ஸ்த்திரீக்ருதி
 7. ப்ரஸாதனம்
 8. அர்க்க்யம்
 9. பாத்யம்
 10. புநராசமனம்
 11. மதுபர்க்கம்
 12. உபஸ்த்ரம்
 13. ஸ்நானம்
 14. நீராஜனம்
 15. வஸ்த்ரம்
 16. ஆசமனம்
 17. உபவீதம்
 18. புநராசமசம்
 19. பூஷ்ணம்
 20. தர்ப்பணாவலோகனம்
 21. கந்தம்
 22. புஷ்பம்
 23. தூபம்
 24. தீபம்
 25. நைவேத்யம்
 26. பானீயம்
 27. ஆசமனம்
 28. ஹஸ்தாவாஸம்
 29. தாம்பூலம்
 30. அனுலேபம்
 31. புஷ்பாஜ்ஜலி
 32. கீதம்
 33. வாத்யம்
 34. ந்ருத்யம்
 35. ஸதுதி
 36. ப்ரதக்ஷிணம்
 37. புஷ்பாஞ்ஜ்லி
 38. நமஸ்காரம்

மேற்கோள்களும் குறிப்புகளும்

தொகு
 1. http://kalyaanam.co.in/stotra.html அஷ்ட த்ரிம்சத் உபசாரா