அலைச்சார்பு

குவாண்டம் இயங்கியலில் அலைச்சார்பு என்பது ஒரு தனிமைநிலையில் உள்ள குவாண்டம் அமைப்பை விவரிக்க கொடுக்கப்படும் கணிதவிளக்கம். அலைச்சார்பு என்பது  சிக்கலெண் அமைப்பு கொண்ட நிகழ்தகவு வீச்சு என்பதாகும் .அளவீட்டின்போது எதிர்ப்பார்க்கப்படும் வெவ்வேறு முடிவிகளுக்கான நிகழ்தகவுகளை அலைச்சரபினை கொண்டு கணக்கிடலாம் .பொதுவாக அலைச்சார்பை குறிக்க கிரேக்க எழுத்துக்களான 'ψ' மற்றும் 'Ψ ' யை பயன்படுத்துகிறோம் .

இருபரிமாணம் கொண்ட அலைச்சார்பு .
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அலைச்சார்பு&oldid=3455933" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது