ஆவியாதல்

Watervapor cup.jpg

திரவங்களின் மேற்பரப்பிலிருந்து அத்திரவம் வாயு நிலையை அடைதல் ஆவியாதல் எனப்படும். திரவம் வாயுவாகும் செயற்பாடான கொதித்தலிலிருந்து இது மாறுபட்டது. கொதித்தல் என்பது முழுத்திரவமும் ஒன்றாக தமது கொதிநிலை வெப்பநிலையை அடைந்தவுடன் வாயு நிலைக்கு மாறுதல் ஆகும். கொதித்தலுக்கு கொதிநிலை அவசியமானாலும் ஆவியாதலுக்கு அது தேவையில்லை.

ஆவியாதலானது நீர்வட்டத்தின் ஓர் அவசியக் காரணியாகும். தேவையானளவு இயக்கசக்தியை மேற்பரப்பிலுள்ள துணிக்கைகள் அடையும் போது அவை திரவ நிலையிலிருந்து வாயு நிலையை அடையும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆவியாதல்&oldid=2745617" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது