இசைப் பாடலின் பகுதிகள்

தாதுதொகு

எந்த ஒரு பாடலை எடுத்துக் கொண்டாலும் அதற்குரிய சுரப்பகுதி தாது எனப் படும்.

உ-ம் :

கா கா பா பா
வ ர வீ ணாம்

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உதாரணத்தில் "கா கா பா பா" என்ற பகுதியே தாதுவாக அமைகின்றது.


மாதுதொகு

சுரப்பகுதிக்குரிய சொற்பகுதி சாகித்தியம் அல்லது மாது என்று அழைக்கப்படுகிறது.

உ-ம் :

கா கா பா பா
வ ர வீ ணாம்

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உதாரணத்தில் "வரவீணாம்" என்ற பகுதியே மாதுவாக அமைகின்றது.

இவற்றையும் பார்க்கவும்தொகு