இனம் (பக்கவழி நெறிப்படுத்துதல்)

இனம் (ஒலிப்பு) என்ற சொல் பல துறைகளில் பயன்படுகிறது.