இனம் (பக்கவழி நெறிப்படுத்துதல்)

இனம் (About this soundஒலிப்பு ) என்ற சொல் பல துறைகளில் பயன்படுகிறது.