இமையிணைப்படலம்

இமையிணைப்படலம் (Conjunctiva), முதுகெலும்பு விலங்குகளின் புற இமையையும் விழிக்கோளத்தையும் இணைக்கும் மெல்லிய படலம். இதைக் கண்ணீர்ச்சுரப்பி எப்போதும் ஈரமக்கிக் கொண்டே இருக்கும். இது விழிக்கோளத்தைப் பாதுகாக்கிறது. இது கண்சவ்வு என்றும் அழைக்கப்படும்.

ஆதாரம்Edit

உயிரியல் கலைச்சொல் விளக்க அகராதி, தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், தஞ்சாவூர், ஆசிரியர்: முனைவர்.சி.ஏசுதாஸ் (இரண்டாம் பதிப்பு, 2002) மருத்துவக் கலைச்சொல் களஞ்சியம், மணவை பப்ளிகேஷன், சென்னை, ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா. (1996)