ஈழத்து முஸ்லீம் இலக்கியம்

இலங்கை முஸ்லீம்கள் என்று தனித்துவமாக அரசியல் ரீதியில் தம்மை அடையாளப்படுத்தி கொள்ளும் பெரும்பாலான இலங்கை முஸ்லீம்களின் தாய் மொழி தமிழ். அவர்களின் ஆக்கங்கள் ஈழத்து முஸ்லீம் இலக்கியம் எனலாம். முஸ்லீம் மரபுகளை அல்லது வடிவங்களை தமிழ் மொழியில் எடுத்தாளும் பொழுதோ முஸ்லீம்களுக்கு தனித்துவமான கருப்பொருள்களை மையமாக கொண்டு எழுதும்போதோ முஸ்லீம் எழுத்தாளர்களால் ஆக்கங்கள் படைக்கப்படும் பொழுது அவ்வாக்கங்கள் ஈழத்து முஸ்லீம் இலக்கியம் என்று குறிக்கப்படலாம்.