உரோமை (தொடர்புடைய பக்கம்)

விக்கிமீடியப் பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் பக்கம்

உரோமை நகரம் அல்லது ரோம் என்பது இத்தாலியின் தலைநகராகும்.

பண்டைய உரோமைதொகு

இன்றைய உரோமை, இத்தாலிதொகு

சமயம்தொகு