உளவுத்துறை மதிப்பீடு

உளவுத்துறை மதிப்பீடு என்பது பரந்த அளவில் கிடைக்கும் வெளிப்படையான மற்றும் இரகசிய தகவல்களின் அடிப்படையில் நடப்புக் கணிப்புகளின் வளர்ச்சி அல்லது நடக்கும் நிகழ்வுகளை ஓர் அமைப்பின் தலைமைக்குப் பரிந்துரைப்பது ஆகும். முடிவுகள் எடுப்பதற்குத் தகவல் கொடுக்க தலைமை அறிவிப்பு தேவைகளுக்கு வினையாக மதிப்பீடுகள் வளர்கின்றன. ஒவ்வொன்றிற்கும் கிடைக்கும் தகவல் மூலங்களின் எல்லைகளினால் ஓர் அரசாங்கம், இராணுவம் அல்லது வணிக அமைப்பு ஆகியவற்றிற்காக மதிப்பீடுகள் செயல்படுத்தப்படலாம்.