எறிகணையினால் உந்தப்படும் கைக்குண்டு

உந்துகணையினால் உந்தப்படும் கைக்குண்டு (Rocket-propelled grenade) என்பது தனிநபரால் ஏவப்படக் கூடிய, தகரி(tank) எதிர்ப்பு எறிகணை ஆகும். நவீன பீரங்கி வாகனகள் எறிகணையினால் உந்தப்படும் எறிகுண்டு தாக்குதலில் இருந்து தப்ப கூடிவை. எனினும், பிற மெல்லியக்கவசம் கொண்ட வண்டிகளை இவை தாக்க கூடியவை. இவை உலங்கு வானூர்திகளையும் தாக்க வல்லவை.

ஆர். பி. ஜி -7