ஐங்குறுநூறு - நெய்தல்

ஐங்குறுநூறு என்னும் நூல் பாட்டும் தொகையுமாகிய சங்கப் பாடல்களில் எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்று. மருதம், நெய்தல், குறிஞ்சி, பாலை, முல்லை என்னும் வரிசையில் ஐந்திணைப் பாடல்கள் இதில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு திணையிலும் 100 பாடல்கள் உள்ளன. அவை சிறுசிறு ஆசிரியப் பாக்களின் அடுக்குகளாக உள்ளன. ஒவ்வொரு திணையிலும் 10 பாக்களைக் கொண்ட 10 அடுக்குகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு திணையிலுமுள்ள 100 பாடல்களையும் ஒரே புலவர் பாடியுள்ளார். இந்த நூலின் நெய்தல் திணைப் பாடல்களைப் பாடிய புலவர் அம்மூவனார்.

இந்த நூலிலுள்ள 10 பத்துகள்

1 தாய்க்கு உரைத்த பத்துதொகு

=2 தோழிக்கு உரைத்த பத்துதொகு

=

3 கிழவர்க்கு உரைத்த பத்துதொகு

4 பாணற்கு உரைத்த பத்துதொகு

5 ஞாரல் பத்துதொகு

6 வெள்ளாங்குருகுப் பத்துதொகு

7 சிறுவெண்காக்கைப் பத்துதொகு

8 தொண்டிப் பத்துதொகு

9 நெய்தல் பத்துதொகு

10 வளைப் பத்துதொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஐங்குறுநூறு_-_நெய்தல்&oldid=2780727" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது