ஔவையார் (அறநூல் புலவர்)

ஆத்திச்சூடியை இயற்றியவர்
(ஔவையார், அறநூல் புலவர் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

ஔவையார் பலருள் அறநெறிப் பாடல்களைப் பாடிய ஔவையார் 12-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். இவரால் பாடப்பட்ட அறநூல்கள்

  • ஆத்தி சூடி
  • கொன்றை வேந்தன்
    • இவை இரண்டும் நூலின் முதலில் தொடங்கும் தொடரால் பெயர் பெற்றவை
  • நல்வழி
  • மூதுரை
    • இவை இரண்டும் நூலில் சொல்லப்படும் பொருளின் தன்மையால் பெயர் பெற்றவை.
    • மூதுரை நூலை 'வாக்குண்டாம்' எனவும் வழங்குவர். இது நூலின் முதலில் தொடங்கும் தொடரால் அமைந்த பெயர்

அசதிக் கோவை என்னும் கிடைக்காத நூல் இந்த நூற்றாண்டில் இவரால் பாடப்பட்டது என்பது மு. அருணாசலம் கருத்து.

மேற்கோள்கள் தொகு