கணிதம் கீழ் அளவைகள்

கணிதம் கீழ் அளவைகள்தொகு

 1. 1 - ஒன்று
 2. 3/4 - முக்கால்
 3. 1/2 - அரை
 4. 1/4 - கால்
 5. 1/5 - நாலுமா
 6. 3/16 - மூன்று வீசம்
 7. 3/20 - மூன்று மா
 8. 1/8 - அரைக்கால்
 9. 1/10 - இருமா
 10. 1/16 - மாகாணி
 11. 1/20 - ஒருமா
 12. 3/64 - முக்கால் வீசம்
 13. 3/80 - மூக்காணி
 14. 1/32 - அரைவீசம்
 15. 1/40 - அரைமா
 16. 1/64 - கால்வீசம்
 17. 1/80 - காணி
 18. 3/320 - அரைக்காணி முந்திரி
 19. 1/160 - அரைக்காணி
 20. 1/320 - முந்திரி
 21. 1/102400 - கீீீழ்முந்திரி
 22. 1/2150400 - இம்மி
 23. 1/23654400 - மம்மி
 24. 1/165580800 - அணு
 25. 1/1490227200 - குணம்
 26. 1/7451136000 - பந்தம்
 27. 1/44706816000 - பாகம்
 28. 1/312947712000 - விந்தம்
 29. 1/5320111104000 - நாகவிந்தம்
 30. 1/74481555456000 - சிந்தை
 31. 1/4896631109120000 - கதிர்முனை
 32. 1/9585244364800000 - குரல்வளையப்படி
 33. 1/575114661888000000 - வெள்ளம்
 34. 1/57511466188800000000 - நுண்மணல்
 35. 1/2323824530227200000000 - தேர்த்துகள்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கணிதம்_கீழ்_அளவைகள்&oldid=3052937" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது