கதிரலைக் கும்பா குறுக்கு வெட்டு

கதிரலைக் கும்பா குறுக்கு வெட்டு (Radar cross-section-RCS) என்பது பொருள் ஒரு கதிரலைக்கும்பா மூலம் எவ்வாறு கண்டறிய முடியும் என்பதன் அளவீடாகும். அதிக கதிரலைக் கும்பா குறுக்கு வெட்டு (RCS) ஒரு பொருளை எளிதில் கண்டறியக்கூடியது என்று குறிக்கிறது.

மாதிரி கதிரலைக் கும்பா குறுக்கு வெட்டு (RCS) வரைபடம்

ஒரு பொருள் கதிரலைக்கும்பா சக்தியை ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட அளவு பிரதிபலிக்கிறது.வெவ்வேறு காரணிகள் ஏராளமான மூல மின்காந்த சக்தியை எவ்வளவு திரும்ப அனுப்புகிறது என்று தீர்மானிக்கின்றன. அவை

  • இலக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் பொருள்
  • இலக்கின் அறுதி அளவு
  • இலக்கின் ஒப்பு நோக்கத்தக்க அளவு
  • நேர்வு கோணம்
  • பிரதிபலிக்கின்றன கோணம்