கரந்தடி சந்தைப்படுத்தல்

கரந்தடி சந்தைப்படுத்தல் என்பது வழமைக்கு மாற்றான முறைகளில் சந்தைப்படுத்தலைக் குறிக்கும். இம் முறை பொதுவாக சிறிய நிதி வளத்துடன் பெரிய கவனத்தைப் பெறுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிதிக்கு மாற்றாக நேரம், மனித வளம், படைப்பாற்றல் ஆகியவை முக்கியம் பெறுகின்றன.