செருத்துணை நாயனார்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு