சமய சார்பின்மை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு