எறிகணையினால் உந்தப்படும் கைக்குண்டு - Other languages