தொடர் மற்றும் பக்க மின்சுற்றுக்கள் - Other languages