மின்னிருமுனையின் திருப்புத்திறன் - Other languages