விகிதமுறு சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல் - Other languages