விலக்கும் அல்லது இடமாற்றப் படிமுறை - Other languages