சில்லும் அச்சாணியும்

சில்லும் அச்சாணியும் ஒரு எளிய பொறி ஆகும். இது முதலாம் வகுப்பு நெம்புகோல் ஒன்றின் மாற்றியமைக்கபட்ட வடிவமாக அச்சுபற்றி சுழலும் செயற்பாட்டைக் கொண்டது. உட்புறம் அச்சாணியும் வெளிப்புறம் சில்லும் காணப்படும். எ.கா: ஈருளியின் சில்லு(Bicycle wheel),புரியாணிச் செலுத்தி(Screw driver)

சில்லும் அச்சாணியும் செயற்படும் முறை.