சீனா (பக்கவழி நெறிப்படுத்துதல்)

சீனா அல்லது சோங்கு ('Zhōngguó) என்பது பினவருவனவற்றைக் குறிக்கும்: