செர்பென்டைன் காரப்போலி

செர்பென்டைன் காரப்போலி என்பது, டெர்பீன் இன்டோல் காரப்போலி ஆகும். இது அபோசயனேசி (Apocynaceae) தாவர வகையைச் சார்ந்த நித்திய கல்யாணிசர்பகந்தி போன்ற தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படுகிறது.

எலஜிக் வெஸ்னெ மெர்மரி (Elazığ vişne mermeri)