ஜாஞ்சுகீர்-சாம்பா மாவட்டம்

ஜாஞ்சுகீர்-சாம்பா மாவட்டம், சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் மாவட்டங்களில் ஒன்று. இதன் தலைமையகம் ஜாஞ்சுகீர் என்னும் ஊரில் அமைந்துள்ளது.[1]

உட்பிரிவுகள்தொகு

[1]

==போக்குவரத்து== இங்கு தொடர்ந்துநிலையைம் உள்ளது

சான்றுகள்தொகு

இணைப்புகள்தொகு