தகடாக்குதல்

பருப்பொருள் பற்றிய அறிவியலில், கம்பியாக  நீட்டக்கூடிய பண்பானது, ஒரு திடப்பொருளுக்குரிய திறனாகும் ; இது பொதுவாக பொருளை கம்பியாக நீட்டக்கூடிய திறனை பற்றியது. தகடாக்குமை இதே போன்ற ஒரு பண்பாகும். ஒரு பொருளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது இது நிகழும். இது பொதுவாக அடித்தல் அல்லது உருட்டுதலால் நிகழும். இந்த இரண்டும் இயந்திர பண்புகள் ஆகும். இது பொதுவாக வெப்பம் மற்றும் அழுத்தத்தை சார்ந்தது. கம்பியாக நீட்டக்கூடிய பண்பும்   தகடாக்குமை இரண்டும் ஒன்றல்ல. தங்கத்திற்கு கம்பியாக நீட்டக்கூடிய பண்பு, தகடாக்குமை பண்பு ஆகிய இரண்டுமே அதிகம். காரீயத்திற்கு .கம்பியாக நீட்டக்கூடிய பண்பு அதிகம்  தகடாக்குமை குறைவு

 AlMgSi  உலோகக்கலவையின்  வளைக்கும்  திறன் சோதனை
வார்ம்பிரும்பின் குறைந்த  தகடாக்கும்  பண்பு

பருப்பொருள் அறிவியல்தொகு

 
 தங்கத்திற்கு கம்பியாக நீட்டக்கூடிய பண்பு  மிக அதிகம்

கம்பியாக இழுத்து நீட்டக்கூடிய பண்பு குறிப்பாக  உலோக வேலைகளில் மிக முக்கியமானது..

மேற்கோள்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தகடாக்குதல்&oldid=2756690" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது