தடுப்பாட்ட வீரர் (காற்பந்துச் சங்கம்)

காற்பந்துச் சங்கம் விளையாட்டின் விதிகளின் படி தடுப்பாட்ட வீரர் என்பவர் எதிரணியினரின் தாக்குதல் ஆட்டத்தை தடுத்து தங்களுது கோல் எல்லைக்குள் நுழையாதபடி பாதுகாப்பதே முக்கிய பணியாகும். தடுப்பாட்ட வீரர் பின்வரும் நான்கு நிலைகளில் விளையாடுவார்கள். மையக்கோட்டிற்குப் பின், மையபின்னுக்கும் அப்பாற் (லிபரோ), முழு-பின்புறம் மற்றும் இறக்கை-பின்புறம் ஆகிய நிலைகளாகும்.

மைய-பின்புறம் தொகு

மையபின்னுக்கும் அப்பாற் (லிபரோ) தொகு

முழு-பின்புறம் தொகு

இறக்கை-பின்புறம் தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு