தமிழ்ச் சொல்லகராதி

(தமிழ்ச் சொல் அகராதி இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

தமிழ்ச் சொல் அகராதி இலங்கையரான கு. கதிரவேற்பிள்ளையால் உருவாக்கப்பட்டது. இது தமிழுக்குத் தமிழ் அகராதியாகும். சங்க அகராதி, தமிழ்ச் சங்க அகராதி எனும் பெயர்களாலும் வழங்கப்படும் இவ்வகராதி 3 பாகங்கைளயுடையது. ஏறத்தாழ 1800 பக்கங்களில் 63900 சொற்களுக்கான பொருள் தருகின்றது. 1904ல் சி.டபிள்யு. கதிரேவற்பிள்ளையால் அச்சிடப்பட்டு, அடுத்த பதிப்பாக இதன் முதல் பாகம் 1910 இலும், இரண்டாம் பாகம் 1912 இலும், மூன்றாம் பாகம் 1923 இலும் மதுரைத் தமிழ் சங்கத்தாரால் அச்சிடப்பட்டன.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தமிழ்ச்_சொல்லகராதி&oldid=2877244" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது