தமிழ்நாடு ஆசிரியர் (இதழ்)

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் 1970 களில் வெளிவந்த தமிழ் மாதாந்த சிற்றிதழ் ஆகும். இதன் ஆசிரியர் எஸ்.சி. தாஸ் ஆவார். இது தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கழகத்தின் செய்திகளை வெளியிட்டது. இந்த இதழ்களில் சில தமிழம் நாள் ஒரு நூல் திட்டத்தில் எண்ணிம வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

உசாத்துணைகள்தொகு