தமிழ் நூல் விபர அட்டவணை (1867 - 1957)

தமிழ் நூல் விபர அட்டவணை என்பது 1867 இருந்து 1957 வரையான காலப் பகுதியில் வெளிவந்த தமிழ் நூல்பட்டியலை திரட்டுவதற்காக தமிழ்நாட்டு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி மன்றத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்ட திட்டம் ஆகும். இந்தத் திட்டம் 1960 செப்டம்பரில் தொடங்கப்பட்டது. அ.ச.ஞான-சம்பந்தன், புலவர் மு.சண்முகம்பிள்ளை போன்ற தமிழ் அறிஞர்களால் இது முன்னெடுக்கப்பட்டது. 1987 வரையில் இந்த திட்டத்தின் வழியாக 1935 வரையில் வெளியான தமிழ் நூல்கள் பற்றி ஏழு தொகுதி நூற் பட்டியல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

வெளியீடுகள்தொகு

  • முதல் தொகுதி - (1867-1900) காலப் பகுதியில் வெளியான, ஆவணக் களரி நூலகத்தில் உள்ள நூல்கள்
  • இரண்டாம் தொகுதி - (1867-1900) காலப் பகுதியில் வெளியான, ஆவணக் களரி நூலகத்தில் இல்லாத நூல்கள்
  • மூன்றாம் தொகுதி - (1911-1915)
  • நான்காம் தொகுதி - (1916-1920)
  • ஐந்தாம் தொகுதி - (1921-1925)
  • ஆறாம் தொகுதி - (1926-1930)
  • ஏழாம் தொகுதி - (1931-1935)

வெளி இணைப்புகள்தொகு