தானியங்கி தொடருந்து கட்டுப்பாட்டுக்கருவி

ஜப்பானிய பாணியில் உள்ள தானியங்கி தொடருந்து கட்டுப்பாட்டுக்கருவி

தானியங்கி தொடருந்து கட்டுப்பாட்டுக்கருவி (Automatic train control) என்பது இரும்புவழிப் போக்குவரத்திற்காக தொடருந்து பாதுகாப்பு அமைப்புகளில் ஒரு பிரிவு ஆகும். இக்கருவி வெளிப்புற உள்ளீடுகளின் மூலம், தொடருந்தின் வேகக் கட்டுப்பாட்டு செயற்பாடுகளுடன் தொடர்புடையது. இக்கருவியை தானியங்கி தொடருந்து இயக்கத்திலும்  (automatic train operation) சேர்த்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இதையும் பார்க்க தொகு

  • Anti Collision Device
  • Automatic train stop
  • Cab signalling
  • Train protection system