திரியாங்கம் (கருநாடக இசை)

திரியாங்கம் எனப்படுபவை தாளத்தின் மூன்று அங்கங்கள் (உறுப்புக்கள்) ஆகும். அவையாவன:

 1. லகு
 2. துருதம்
 3. அனுதுருதம்

லகு தொகு

 • ஒரு தட்டு தட்டி சின்ன விரலிலிருந்து ஒழுங்காக எண்ணுதல் லகு ஆகும்.
 • இதன் அடையாளம் | ஆகும்.
 • இது கணை எனப்படும்.
 • சாதாரண லகு என சொல்லும் போது 4 அட்சரங்களைக் கொண்ட சதுஸ்ர லகுவையே குறிக்கிறது.
 • லகு திஸ்ரம், சதுஸ்ரம், கண்டம், மிஸ்ரம், சங்கீர்ணம்[1] என 5 வகைப் படும்.

துருதம் தொகு

 • ஒரு முறை தட்டி வீசுதல் துருதம் ஆகும்.
 • இதன் அடையாளம் O ஆகும்.
 • இது மதி என்றழைக்கப்படும்.

அனுதுருதம் தொகு

 • கையினால் ஒரு தட்டு தட்டினால் அது அனுதுருதம் எனப்படும்.
 • இதன் அடையாளம் U ஆகும்.
 • இது பிறை, துடி என்றழைக்கப்படும்.
 • எல்லா அங்கங்களிலும் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கை உடையது.

மேற்கோள்கள் தொகு