திருத்தந்தை ஃபெலிக்ஸ்

கத்தோலிக்க திருச்சபையை இதுவரை 3 திருத்தந்தையர்கள் ஃபெலிக்ஸ் என்ற பெயரில் ஆட்சி செய்துள்ளனர்: