திருத்தந்தை கிளமெண்ட்

கத்தோலிக்க திருச்சபையை இதுவரை 14 திருத்தந்தையர்கள் கிளமெண்ட் என்ற பெயரில் ஆட்சி செய்துள்ளனர்:

கிளமெண்ட் என்ற பெயரில் இருந்த எதிர்-திருத்தந்தையர்கள்:

  • எதிர்-திருத்தந்தை மூன்றாம் கிளமெண்ட் (1080–1085)
  • எதிர்-திருத்தந்தை ஏழாம் கிளமெண்ட் (1378–1394)