திருத்தந்தை ஜூலியுஸ்

கத்தோலிக்க திருச்சபையை இதுவரை 3 திருத்தந்தையர்கள் ஜூலியுஸ் என்ற பெயரில் ஆட்சி செய்துள்ளனர்: