நாடுகள்வாரியாக நகரங்களின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இது நாடு வாரியாக நகரங்களின் பட்டியலைத் தரும் பட்டியலாகும்