நிகழ்காலம்


தமிழில் ஒரு செயல்மு நடந்து கொண்டிருப்பதை காலத்தினை அடிப்படையாக கணக்கிட்டு நிகழ்காலம் என்று குறிப்பிடுவர். தொல்காப்பியர் குறிப்பிடும் இரு வகை காலங்களில் நிகழ்காலமும் ஒன்றாகும்.

இது செயலின் அடிப்படையில் ஐந்து வகை பால்களுக்கும் பொருத்துவர்.

செய்கிறான்

செய்கிறாள்

செய்கிறார்கள்

செய்கிறது

செய்கின்றன

கருவி நூல்கள்தொகு

நன்னூல் உரை சங்கர நமச்சிவாயர் உரை

நற்றமிழ் இலக்கணம் (முனைவர்.சொ.பரமசிவம்)

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நிகழ்காலம்&oldid=2933766" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது