பியூயிமோட்டோ-பெல்லியவ் வினை

ஈனால் லாக்டோன்களிலிருந்து வளைய α-பதிலீடு α,β-நிறைவுறா கீட்டோன்களை உருவாக்கும் ஒரு வேதி வினை

பியூயிமோட்டோ-பெல்லியவ் வினை (Fujimoto–Belleau reaction) ஈனால் லாக்டோன்களிலிருந்து வளைய α-பதிலீடு α,β-நிறைவுறா கீட்டோன்களை உருவாக்கும் ஒரு வேதி வினையாகும். சியார்ச்சு ஐ பியூயிமோட்டோ மற்றும் பெர்னார்டு பெல்லியவ் ஆகியோர் கண்டறிந்த காரணத்தால் இவ்வினைக்கு பியூயிமோட்டோ-பெல்லியவ் வினை என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது.

பியூயிமோட்டோ-பெல்லியவ் வினை

இதுவொரு கிரிக்னார்டு வினையாகும். இவ்வினையைத் தொடர்ந்து ஓர் ஐதரசன்-நகர்வு, ஓர் ஈனால்-கீட்டோ இடமாற்றியம் மற்றும் ஓர் ஆல்டால் கூட்டு வினை போன்ற வினைகள் நிகழ்கின்றன. இறுதியாக கூறப்பட்டுள்ள ஆல்டால் வினை ஓரு நீக்கல் வினையாகும் (ஆல்டால் ஒடுக்கம்) E1CB எனப்படும் ஒற்றை மூலக்கூற்று இணைகார நீக்கம் என்ற வழிமுறையில் இவ்வினை நிகழ்கிறது.

வினையின் வினை வழிமுறை

மேற்கோள்கள்தொகு