பிரம்மஸ்புட சித்தாந்தம்

பிரம்மஸ்புட சித்தாந்தம் (Brāhmasphuṭasiddhānta) பிரம்மகுப்தரின் முக்கிய படைப்பாகும்.

பிரம்மஸ்புட சித்தாந்தத்தின் எண்களுக்கான விதிகள்தொகு

பிரம்மஸ்புட சித்தாந்தம் கணிதத்தில் நேர்மறை, எதிர்மறை அளவுகளை பற்றிய நூலாகும்.[1]

  1. இரண்டு நேர்மறை அளவுகளின் தொகை நேர்மறையாக இருக்கும்
  2. இரண்டு எதிர்மறை அளவுகளின் தொகை எதிர்மறையாக இருக்கும்
  3. சுழியத்துடன் நேர்மறை அளவின் கூட்டுத்தொகை நேர்மறையாக இருக்கும்
  4. சூழியத்துடன் எதிர்மறை அளவின் கூட்டுத்தொகை எதிர்மறையாக இருக்கும்

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. Henry Thomas Colebrooke. Algebra with Arithmetic of Brahmagupta and Bhaskara. London 1817.