போர்களின் பட்டியல்

ஆப்பிரிக்கா, மத்தியதரை, மேற்காசிய களங்கள்தொகு

மேற்கு களம்தொகு

ஓவர்லார்டு ஆபரேஷன்

பல்ஜ் போர்

பிரித்தன் போர்

பிரான்சு போர்

மாஸ்த்ரிக்ட் போர்

த ஹேக் போர்

கிரெப்பபெர்கு போர்

எபெல்-எமெல் போர்

ஹனுட் போர்

த அபுசுலூடிக் போர்

நெதெர்லாந்து போர்

சேலாந்து போர்

டங்கர்க் போர்

ஆகென் போர்

சான் நசைர் ஊடுறுவல்

டியப் ஊடுறுவல்

நார்மண்டி படையெடுப்பு

ட்ரகூன் ஆபரேஷன்

பாரிசிலிரிந்து ரைன் வரை நேச முன்னேற்றம்

மார்கெட் கார்டென் ஆபரேஷன்

ஓவர்லூன் போர்

ஹுர்ட்கென் காடு போர்

கிழக்கு களம்தொகு

ஆர்க்டிக் நரி ஆபரேஷன்

பக்ராசியான் ஆபரேஷன்

பௌட்சன் போர்

விபுரி போர்

பியாலிஸ்டாக்-மின்ஸ்க் போர்

பர்பரொசா ஆபரேஷன்

பெலொஸ்டாக் முன்னடிப்பு

பொப்பிரிஸ்க் முன்னடிப்பு

பெர்லின் போர்

போரோடினோ ஃபீல்டு போர்

பிரவுன்ஷ்வைக் ஆபரேஷன்

பிரெஸ்ட் கோட்டை பாதுகாப்பு

பிரெஸ்லௌ முற்றுகை

பிராடி போர்

பிரியாஸ்க் போர்

பூடாபெஸ்ட் முன்னடிப்பு

பூடாபெஸ்ட் முற்றுகை

புஃபல் ஆபரேஷன்

கேஸ் புளூ

காகசஸ் போர்

கான்சர்ட் ஆபரேஷன்

தொடர் போர்

கூர்லாந்து பாகெட் ஆபரேஷன்

கிரைமியா போர் (1941)

கிரைமியா போர் (1942)

டெபெரெசென் போர்

டெமியான்ஸ்க் போர்

டோப்பல்காப் போர்

டினீபர் போர்

டிராவா போர்

துக்லா பாஸ் போர்

கிழக்கு பொமரேனியா முன்னடிப்பு

ஏடல்வைஸ் ஆபரேஷன்

பிரூலிங்கசர்வாகன் ஆபரேஷன்

கும்பினென் ஆபரேஷன்

ஹால்ப் போர்

ஹெல் போர்

ஹைலிகன்பைல் பாகெட் போர்

இசுகுரா ஆபரேஷன்

ஜசி-கிஷினேவ் ஆபரேஷன்

கேமெனெட்ஸ்-பொடோல்ஸ்கி ஆபரேஷன்

கௌனஸ் ஆபரேஷன்

கெர்ச் தீபகற்பம் போர்

கெர்ச்-எல்டிங்கன் போர்

கர்காவ் முதல் போர்

கர்காவ் இர்ண்டாம் போர்

கர்காவ் மூன்றாம் போர்

கர்காவ் நான்காம் போர்

கீவ் போர் (1941)

கீவ் போர் (1943)

கோல்பர்க் போர்

கோன்ராட் ஆபரேஷன்

கோர்சந்செர்காசி போர்

கிராஸ்னி போர் போர்

கிரெம்லின் ஆபரேஷன்

குர்ஸ்க் போர்

குடுசாவ் ஆபரேஷன்

லெனின்கிராட் போர்

லெனினோ போர்

கீழ் சைலீசிய முன்னடிப்பு

லூபிலில்-பிரெஸ்டு முன்னடிப்பு

லுவாவ்-சாண்டோமிரிஸ் முன்னடிப்பு

லோட்சன் தீர்ப்பு

மார்கரீதா ஆபரேஷன்

மெமெல் போர்

மின்ஸ்க் முன்னடிப்பு

மோகிலேச் முன்னடிப்பு

மூன்சண்ட் தரையிறக்க ஆபரேஷன்

மாஸ்கோ போர்

மலாய-செல்மியா போர்

மார்ஸ் ஆபரேஷன்

நர்வா போர்

நர்வா ப்ரிட்ஜ்ஹெட் போர்

டானன்பெர்க் கோடு போர்

நெவ்ஸ்கி பியாடசோக்

நிகோலயேவா போர்

நோர்ட்லிகிட் போர்

ஓடர்-நீசு போர்

ஒடெசா முற்றுகை

ஒசோவெட்ஸ் முன்னடிப்பு

ஒஸ்துரோகோசு-ரோசோ ஆபரேஷன்

பான்சர்ஃபஸ்ட் ஆபரேஷன்

பிளாடினம் ஃபாக்ஸ் ஆபரேஷன்

போலோட்ஸ்கு முன்னடிப்பு

பாலிஅமாயா-சுவெஸ்தா ஆபரேஷன்

பொர்கூனி போர்

பொசுநாரி போர்

பிராக் முன்னடிப்பு

பிரிப்யாத் சதுப்பு போர்

பிரகரோவுகா போர்

ராட்சிமின் போர்

ரசினி போர்

ரெண்டியர் போர்

ரீகா முன்னடிப்பு

ரோஸ்டாவ் போர்

ரசேவ் போர்கள்

சாதம் போர்

ஷுவெத் போர்

அசாவ் கடற்கரை முன்னேற்றம்

சீலோ உயரம் போர்

செவஸ்தாபோல் முற்றுகை

ஷுல்யா முன்னடிப்பு

சைலீசிய முன்னடிப்பு

வெள்ளிநரி ஆபரேஷன்

ஸ்மாலெஸ்ன்க் போர் (1941)

ஸ்மாலென்ஸ்க் போர் (1942)

சோலிஸ்டிசு ஆபரேஷன்

சொமெரி ஆபரேஷன்

ஸ்டாலின்கிராட் போர்

ஸ்தட்சியன்கி போர்

தாலின் குண்டடிப்பு

தாலின் முன்னடிப்பு

தர்குல் பிருமோ போர்

டட்சின்ஸ்காயா போர்

டோரோபெட்ஸ்-கோலம் ஆபரேஷன்

உமான் போர்

மேல் சைலீசியா முன்னடிப்பு

யுரேனஸ் ஆபரேஷன்

வெலிகீயே லூகி போர்

வியன்னா முன்னடிப்பு

வில்னியுஸ் முன்னடிப்பு

விஸ்தூலா-ஓடர் முன்னடிப்பு

விடெப்ஸ்கு-ஓர்ஷா முன்னடிப்பு

வோரோநேசு போர் 1942

வோரோநெசு போர் 1943

வார்சா எழுச்சி

வெஸ்டர்பிளாட் போர்

விண்டர்கெவிட்டர் ஆபரேஷன்

நிசுனா போர்

வோடன் ஆபரேஷன்

யெலினியா முன்னடிப்பு

செம்லாந்து போர்

வால்கைரி போர்

ஆசியா-பசிபிக்தொகு

கோரல் கடல் போர்

ரபௌல் போர்

புது கினீ ஆபரேஷன்கள்

 • கோடோடா போர்
 • பியாக் போர்

*பூனா-கோனா போர்

 • பிஸ்மார்க் கடல் போர்
 • பூகன்வில் ஆபரேஷன்
 • திரியிர்மோர் நதி போர்
 • ஃபினிஸ்தர் ரேன்ஞ் ஆபரேஷன்
 • ஹுவான் தீபகற்பம் போர்
 • லோன் ட்ரீ ஹில் போர்
 • மிலின் பே போர்
 • கார்ட்வீல் ஆபரேஷன்
 • மோ ஆபரேஷன்
 • ரெக்லெஸ் பெர்சிகூஷன் ஆபரேஷன்
 • சலாமுவா லீ ஆபரேஷன்
 • வௌ போர்
 • வெவாக் குண்டடிப்பு

ஆஸ்திரேலியா

 • புரூம் மீது தாக்கு

*டார்வின் போர்

*சிட்னி துறைமுகத் தாக்கு

படான் போர்

கொரிகிடோர் போர்

குவாம் போர்

ஹாங்-காங் போர்

இவோ-ஜிமா போர்

லெய்தே வளைகுடா போர்

மலாயா போர்

மிட்வே போர்

மொரோடாய் போர்

நோம்பூர் போர்

ஓகிநாவா போர்

பேர்ல் ஹார்பர் போர்

ஃபிலிபீன்ஸ் போர்

சைபான் போர்

சாண்டா-குரூஸ் தீவுகள் போர்

சாவோ தீவு போர்

சிங்கப்பூர் போர்

வேக் தீவு போர்

போர்நியோ போர்கள்

 • டரகான் போர்

டூலிடில் ஊடுறுவல்

குவாடன்கனால் போர்

மரியானா பலாவு தீவுகள் போர்

பர்மா-இந்தியா போர்கள்

சீனம்தொகு

முகடன் போர் செப்டெம்பர் 1931

மஞ்சூரியா படையெடுப்பு

ஜிங்கியா ஆபரேஷன்

நென்ஜிங் பாலம் தடுப்பு

ஜின்சௌ

ஹார்பின் பாதுகாப்பு

ஷாங்காய் போர்

மன்சுகுவோ அமைதிபடுத்தல்

பெரும் சுவறு போர்

ரேஹே போர்

உள் மங்கோலியா போர்

மார்கோ போலோ பாலம் சம்பவம்

பைபிங்க்-ஹன்கூ முகடன் செப்டெம்பர் 1931

மஞ்சூரியா படையெடுப்பு

ஜிங்கியா ஆபரேஷன்

நென்ஜிங் பாலம் தடுப்பு

ஜின்சௌ

ஹார்பின் பாதுகாப்பு

ஷாங்காய்

மன்சுகுவோ அமைதிபடுத்தல்

பெரும் சுவறு போர்

ரேஹே போர்

உள் மங்கோலியா போர்

மார்கோ போலோ பாலம் சம்பவம்

பைபிங்க்-ஹன்கூ ஆகஸ்த் 1937

டியான்ஜின் - பூகௌ ஜூலை 1937

டையுவான் செப்டெம்பர் 1937

பின்சிங்குவான் போர் செப்டெம்பர் 1937

நான்கிங்க் போர்

சூசௌ போர்

டையர்சுவாங்க் போர்

வடக்கு, கிழக்கு ஹோனான் 1938

லான்ஃபெங்க் போர்

சியாமன் 1938

வூஹான் போர்

குவாங்டாங்க் போர் 1938

ஹைனான் தீவு போர் 1939

நன்சாங்க் போர் 1939

சிகுவாங்க்-சாவுயாங்க் போர் 1939

ஷாண்டூ போர் ஜூன் 1939

சங்ஷா போர் செப்டெம்பர் 1939

தெற்கு குவாங்சி போர் நவம்பர் 1939

1939-40 பனிகால முன்னடிப்பு

சாயங்க்-யிசாங்க் போர்

நூறு ரெஜிமெண்டுகள் முன்னடிப்பு

வியத்நாம் படையெடுப்பு

மத்திய ஹூப்பை போர்

தெற்கு ஹேனான் போர்

மேற்கு ஹோப்பை போர்

ஷங்காவ் போர்

தெற்கு ஷான்சி போர்

சங்ஷா போர் செப்டம்பர் 1941

சங்ஷா போர் ஜனவரி 1942

யூனான் - பர்மா சாலை போர்

சேஜியாங்-ஜியாங்சி போர்

மேற்கு ஹூபை போர் மே 1943

வடக்கு பர்மா, மேற்கு யூனான் போர் அக்டோபர் 1943

சங்க்டே போர் நவம்பர் 1943

இசி-கோ ஆபரேஷன் 1944

மேற்கு ஹூனான் போர் ஏப்ரல்-ஜூன் 1945

இரண்டாவது குவாங்சி போர் ஏப்ரல்-ஜூலை 1945

மஞ்சூரிய யுத்தி முன்னடிப்பு ஆபரேஷன் ஆகஸ்த் 1937

டியான்ஜின் - பூகௌ முகடன் செப்டெம்பர் 1931

மஞ்சூரியா படையெடுப்பு

ஜிங்கியா ஆபரேஷன்

நென்ஜிங் பாலம் தடுப்பு

ஜின்சௌ

ஹார்பின் பாதுகாப்பு

ஷாங்காய்

மன்சுகுவோ அமைதிபடுத்தல்

பெரும் சுவறு போர்

ரேஹே போர்

உள் மங்கோலியா போர்

மார்கோ போலோ பாலம் சம்பவம்

பைபிங்க்-ஹன்கூ ஆகஸ்த் 1937

டியான்ஜின் - பூகௌ ஜூலை 1937

டையுவான் செப்டெம்பர் 1937

பின்சிங்குவான் போர் செப்டெம்பர் 1937

நான்ஜிங்க் போர்

சூசௌ போர்

டையர்சுவாங்க் போர்

வடக்கு, கிழக்கு ஹோனான் 1938

லான்ஃபெங்க் போர்

சியாமன் 1938

வூஹான் போர்

குவாங்டாங்க் போர் 1938

ஹைனான் தீவு போர் 1939

நன்சாங்க் போர் 1939

சிகுவாங்க்-சாவுயாங்க் போர் 1939

ஷாண்டூ போர் ஜூன் 1939

சங்ஷா போர் செப்டெம்பர் 1939

தெற்கு குவாங்சி போர் நவம்பர் 1939

1939-40 பனிகால முன்னடிப்பு

சாயங்க்-யிசாங்க் போர்

நூறு ரெஜிமெண்டுகள் முன்னடிப்பு

வியத்நாம் படையெடுப்பு

மத்திய ஹூப்பை போர்

தெற்கு ஹேனான் போர்

மேற்கு ஹோப்பை போர்

ஷங்காவ் போர்

தெற்கு ஷான்சி போர்

சங்ஷா போர் செப்டம்பர் 1941

சங்ஷா போர் ஜனவரி 1942

யூனான் - பர்மா சாலை போர்

சேஜியாங்-ஜியாங்சி போர்

மேற்கு ஹூபை போர் மே 1943

வடக்கு பர்மா, மேற்கு யூனான் போர் அக்டோபர் 1943

சங்க்டே போர் நவம்பர் 1943

இசி-கோ ஆபரேஷன் 1944

மேற்கு ஹூனான் போர் ஏப்ரல்-ஜூன் 1945

இரண்டாவது குவாங்சி போர் ஏப்ரல்-ஜூலை 1945

மஞ்சூரிய யுத்தி முன்னடிப்பு ஆபரேஷன் ஜூலை 1937

டையுவான் போர் செப்டெம்பர் 1937

பின்சிங்குவான் போர் செப்டெம்பர் 1937

நான்ஜிங்க் போர்

சூசௌ போர்

டையர்சுவாங்க் போர்

வடக்கு, கிழக்கு ஹோனான் போர் 1938

லான்ஃபெங்க் போர்

சியாமன் போர்1938

வூஹான் போர்

குவாங்டாங்க் போர் 1938

ஹைனான் தீவு போர் 1939

நன்சாங்க் போர் 1939

சிகுவாங்க்-சாவுயாங்க் போர் 1939

ஷாண்டூ போர் ஜூன் 1939

சங்ஷா போர் செப்டெம்பர் 1939

தெற்கு குவாங்சி போர் நவம்பர் 1939

1939-40 பனிகால முன்னடிப்பு

சாயங்க்-யிசாங்க் போர்

நூறு ரெஜிமெண்டுகள் முன்னடிப்பு

வியத்நாம் படையெடுப்பு

மத்திய ஹூப்பை போர்

தெற்கு ஹேனான் போர்

மேற்கு ஹோப்பை போர்

ஷங்காவ் போர்

தெற்கு ஷான்சி போர்

சங்ஷா போர் செப்டம்பர் 1941

சங்ஷா போர் ஜனவரி 1942

யூனான் - பர்மா சாலை போர்

சேஜியாங்-ஜியாங்சி போர்

மேற்கு ஹூபை போர் மே 1943

வடக்கு பர்மா, மேற்கு யூனான் போர் அக்டோபர் 1943

சங்க்டே போர் நவம்பர் 1943

இசி-கோ ஆபரேஷன் 1944

மேற்கு ஹூனான் போர் ஏப்ரல்-ஜூன் 1945

இரண்டாவது குவாங்சி போர் ஏப்ரல்-ஜூலை 1945

மஞ்சூரிய யுத்தி முன்னடிப்பு ஆபரேஷன்

மற்றவைதொகு

ரிவர் பிளேட் போர்

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=போர்களின்_பட்டியல்&oldid=2750755" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது