மருத்துவக் கருவிகளின் பட்டியல்

மருத்துவ கருவிகள் நோயை கண்டுபிடிக்கவும் குணமாக்கவும் உதவுகின்றன.