மலை உருவாக்கம்

மலை உருவாக்கம் (Mountain formation) என்பது பூமியில் மலை எவ்வாறு உருவானது என்ற கேள்விக்கு உரிய விடையைத் தருகின்ற ஒரு புவியியல் செயல்முறையாகும். புவியின் மேலோட்டில் உள்ள புவித் தட்டுகள் பெரிய அளவில் நகர்ந்த காரணத்துடன் இச்செயல்முறைகள் தொடர்பு கொண்டுள்ளன [1]. மடிதல், உடைதல், பொங்குதல், ஊடுறுவல், உருமாறுதல் முதலிய செயல்கள் அனைத்துமே மலை உருவாக்கச் செயல்முறையின் பகுதிக் கூறுகளாகும் [2]. மலைகளின் உருவாக்கம் மலைகளில் இடம்பெற்றுள்ள புவியியல் கட்டமைப்புகளுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பவை எனக் கருத வேண்டிய அவசியம் இல்லை [3].

உந்துகைப் பிளவு நகர்வுகள் மலை உருவாக்கத்தின் முக்கியமான பகுதிக் கூறாகும்
உந்துகையால் மடிப்பு மலை தோன்றும் முறை பற்றிய விளக்கம்

புவியோட்டின் செயல்முறைகளின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பின் அம்சங்களைப் புரிந்து கொள்வது நிலவுருவாக்கவியல் எனப்படுகிறது.

மலைகளின் வகைகள்தொகு

மலைகள் பொதுவாக முக்கியமான மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை எரிமலைகள், மடிப்பு மலைகள், செங்குத்து மலைகள் என்பனவாகும். உள்ளுர் அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் அப்பகுதி மலைகளை மேலும் பலவாறாகப் பிரித்து அறியலாம்.

மேற்கோள்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மலை_உருவாக்கம்&oldid=2458136" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது