மளவள்ளி வட்டம்

கர்நாடகத்தின் மண்டியா மாவட்டத்தில் மளவள்ளி வட்டம் அமைந்துள்ளது.

ஊர்கள் தொகு

இந்த வட்டத்தில் சுஜ்ஜலூர், ஹலகூர், பொப்பெகௌடனபுரா, பெளகவாடி, பூரிகாலி, கிருகாவலு, சிம்‌‌‌‌சாபுரா, பிலபு, தொரெகாடனஹள்ளி, துக்கனஹள்ளி, ஹூஸ்கூர், நெட்கல், சந்தஹள்ளி, தளகவாதி, பியாடரஹள்ளி, கக்கலீபுரா, டி.ஹலசஹள்ளி, ராகிபொம்மனஹள்ளி, தனகூர், அகசனபுரா, மாரேஹள்ளி, சரகூர், நிட்டூர், எச். பசாபுரா, டி.கே.ஹள்ளி, யத்தம்பாடி, ஹாட்லி, நெலமாகனஹள்ளி, மிக்கெரே, சிக்கமுலகூடு, சொட்டனஹள்ளி, கந்தேகால, லிங்காபட்டணா ஆகிய ஊர்கள் உள்ளன.

சான்றுகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மளவள்ளி_வட்டம்&oldid=1708921" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது