மில்க் வைற் செய்தி (இதழ்)

மில்க் வைற் செய்தி 1980 களில் இலங்கையில் இருந்து மாதாந்தம் வெளிவந்த தமிழ் சிற்றிதழ் ஆகும். இதன் ஆசிரியர் க.சி.குலரத்தினம் ஆவார். இது துணுக்குச் செய்திகள் நிறைய வெளியிட்டது. இந்த இதழ்களில் சில தமிழம் நாள் ஒரு நூல் திட்டத்தில் எண்ணிம வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

உசாத்துணைகள்தொகு

  • நாள் ஒரு நூல்