முக்கரிச்சர்க்கரை

முக்கரிச்சர்க்கரை (triose) என்பது மூன்று கரியணுக்களைக் கொண்ட ஒற்றைச்சர்க்கரை ஆகும். முக்கரிச்சர்க்கரைகளை அவற்றின் செயல் தொகுதியை அடிப்படையாய்க் கொண்டு ஆல்டோ முக்கரிச்சர்க்கரை மற்றும் கீட்டோ முக்கரிச்சர்க்கரை என இரண்டு வகைகளாய்ப் பிரிக்கலாம்.

கிளிசரால்டிஹைடு (படம்) ஓர் முக்கரி ஆல்டோ சர்க்கரை ஆகும். D-glyceraldehyde-2D-skeletal.png

டை ஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் (படம்) ஒரு முக்கரி கீட்டோ சர்க்கரை ஆகும். Dihydroxyacetone.png


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முக்கரிச்சர்க்கரை&oldid=2744619" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது