ரூபக தாளம்

ரூபக தாளம் என்பது கர்நாடக இசையில் உள்ள சப்த தாளங்கள் எனப்படும் ஏழு தாள வகைகளுள் ஒன்று.

இத்தாள வகையில், திருதம், லகு என்னும் ஒழுங்கில் உறுப்புக்கள் அமைந்துள்ளன. உள்ளங்கையால் ஒரு தட்டும், விரல் எண்ணிக்கைகளையும் கொண்டது "லகு". விரல் எண்ணிக்கை இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஆறு அல்லது எட்டு ஆக அமையலாம். இந்த எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து லகுவில், திஸ்ர லகு, சதுஸ்ர லகு, கண்ட லகு, மிஸ்ர லகு, சங்கீர்ண லகு என ஐந்து வேறுபாடுகள் உள்ளன.

வகைகள்தொகு

லகுவில் ஏற்படக்கூடிய ஐந்து வேறுபாடுகளினால், ரூபக தாளத்தில் ஐந்து வகைகள் உருவாகின்றன. இவை சாதிகள் எனப்படுகின்றன. இச்சாதிகள் அவற்றில் இடம்பெறும் லகுவின் பெயரை ஒட்டிப் பின்வருமாறு அழைக்கப்படுகின்றன:

 1. திஸ்ரசாதி ரூபக தாளம்
 2. சதுஸ்ரசாதி ரூபக தாளம்
 3. கண்டசாதி ரூபக தாளம்
 4. மிஸ்ரசாதி ரூபக தாளம்
 5. சங்கீர்ணசாதி ரூபக தாளம்

திஸ்ரசாதி ரூபக தாளம்தொகு

இத்தாளம் சக்கரம் எனப்பெயர் பெறும். இதன் உறுப்புக்கள் பின்வருமாறு அமையும்:

 • திருதம் (ஒரு தட்டு, ஒரு வீச்சு)
 • திஸ்ர லகு (ஒரு தட்டு, இரண்டு விரல் எண்ணிக்கைகள்)

சதுஸ்ரசாதி ரூபக தாளம்தொகு

இத்தாளத்துக்கு பதி என்று பெயர். இதன் உறுப்புக்கள் பின்வருமாறு அமையும்:

 • திருதம் (ஒரு தட்டு, ஒரு வீச்சு)
 • சதுஸ்ர லகு (ஒரு தட்டு, மூன்று விரல் எண்ணிக்கைகள்)

பெரும்பாலான இடங்களில், ஆரு அலகுகள் கொண்ட சதுஸ்ரசாதி ரூபக தாளத்தையே ரூபக தாளம் என்று அழைக்கின்றனர்.

கண்டசாதி ரூபக தாளம்தொகு

இது இராச எனப்படும். இதன் உறுப்புக்கள் பின்வருமாறு அமையும்:

 • திருதம் (ஒரு தட்டு, ஒரு வீச்சு)
 • கண்ட லகு (ஒரு தட்டு, நான்கு விரல் எண்ணிக்கைகள்)

மிஸ்ரசாதி ரூபக தாளம்தொகு

இதற்கு குல என்று பெயர். இதன் உறுப்புக்கள் பின்வருமாறு அமையும்:

 • திருதம் (ஒரு தட்டு, ஒரு வீச்சு)
 • மிஸ்ர லகு (ஒரு தட்டு, ஆறு விரல் எண்ணிக்கைகள்)

சங்கீர்ணசாதி ரூபக தாளம்தொகு

இதற்கு பிந்து என்று பெயர். இதன் உறுப்புக்கள் பின்வருமாறு அமையும்:

 • திருதம் (ஒரு தட்டு, ஒரு வீச்சு)
 • சங்கீர்ண லகு (ஒரு தட்டு, எட்டு விரல் எண்ணிக்கைகள்)
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ரூபக_தாளம்&oldid=2239064" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது