வலைவாசல்:கிறித்தவம்/விவிலிய வசனங்கள்/அக்டோபர்

Ichthus.svg


கடவுளுடைய வார்த்தை உயிருள்ளது, ஆற்றல் வாய்ந்தது: இருபக்கமும் வெட்டக்கூடிய எந்த வாளினும் கூர்மையானது.
- எபிரேயர் 4:12