வலைவாசல்:கிறித்தவம்/விவிலிய வசனங்கள்/ஆகத்து

Ichthus.svg


தம் நண்பர்களுக்காக உயிரைக் கொடுப்பதைவிட சிறந்த அன்பு யாரிடமும் இல்லை - இயேசு
- யோவான் 15:13