வலைவாசல்:கிறித்தவம்/விவிலிய வசனங்கள்/ஏப்ரல்

Ichthus.svg


இயேசு, "வழியும் உண்மையும் வாழ்வும் நானே" என்றார்.
- யோவான் 14:6